Persoane Fizice

Birou Avocatura – Consultanta persoane fizice

Birou avocatura

Timpul limitat in care trebuie sa luam decizii presupune o informare pertinenta cu privire la consecintele juridice ale actelor si faptelor noastre. Indiferent de actul juridic ce trebuie elaborat sau de fapta care implica raspunderea penala sau delictuala. Poate fi vorba de contract, act sau testament. Biroul de avocatura Iasi Marius Todeancă este pregatit sa actioneze cu diligenta profesionala adecvata. Birou avocatura 

Ce este mai rau decat restrangerea drepturilor si libertatilor fundamentale?

In momentul in care actele si faptele noastre au dobandit caracter penal, statul, prin autoritatile sale, ne limiteaza in mod direct drepturile si libertatile noastre fundamentale. In cazul in care preventia nu a dat a roade este bine sa aveti alaturi echipa cabinetului nostru individual de avocat.  Va vom ajuta sa depasiti mai usor momentele neplacute. Birou avocatura Iasi

Natura umana ne determina sa cautam cea mai simpla rezolvare cu un minimm de efort. Pentru a nu denatura sarcinile pe care trebuie sa le indeplinim, solutia adoptata, este bine sa fie legala. Chiar daca este vorba de o existenta efemera.

Ce aveti de castigat alaturi de un Birou avocatura?

Asadar,  in cazul persoanelor fizice asiguram servicii de asistenta si reprezentare juridica care au drept scop obtinerea de solutii creative pentru a putea rezolva problemele cu care se confrunta fiecare client in parte. Birou avocatura 

Experienta noastra ne va ajuta sa gasim solutia problemei dumneavoastra.

Contactati Cabinet avocat Marius Todeanca utilizand formularul din pagina contact.

Extras Legea 51/1995

CAPIT OLUL III: Drepturile şi îndatoririle avocatului – Birou avocatura
SECŢ IUNEA 1: Drepturile avocaţilor
Art. 29
(1) Avocatul înscris în tabloul baroului are dreptul să asiste şi să reprezinte orice persoană fizică sau juridică, în temeiul
unui contract încheiat în formă scrisă, care dobândeşte dată certă prin înregistrarea în registrul oficial de evidenţă.
(2) Avocatul, precum şi clientul au dreptul să renunţe la contractul de asistenţă juridică sau să îl modifice de comun
acord, în condiţiile prevăzute de statutul profesiei. Renunţarea unilaterală a clientului nu constituie cauză de exonerare
pentru plata onorariului cuvenit, pentru serviciile avocaţiale prestate, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor efectuate
de avocat în interesul procesual al clientului. (Birou avocatura)
Art. 30
(1) Avocatul are dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale profesiei, în condiţiile prevăzute în
prezenta lege şi în statut.
(2) Nu pot face parte din organele de conducere ale profesiei avocaţii care au datorii scadente la taxele şi contribuţiile
stabilite pentru formarea bugetului U.N.B.R. şi al baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor din
România şi ale filialelor.
(la data 31-mar-2017 Art. 30 din capitolul III, sectiunea 1 completat de Art. I, punctul 12. din Legea 25/2017 )
Art. 31
(1) Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu şi la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în
interesul procesual al clientului său.
(11) Activitatea desfăşurată de avocat în condiţiile legii şi ale Statutului profesiei de avocat, indiferent de forma şi
modalitatea de exercitare a profesiei, care generează venituri profesionale, nu poate fi reconsiderată ca activitate
dependentă în conformitate cu prevederile din Codul fiscal.
(12) Avocaţii pot conveni cu clienţii onorarii superioare celor stabilite în tabloul onorariilor minimale adoptat de Consiliul
U.N.B.R.
(2) În acest scop, avocatul poate să îşi deschidă un cont bancar pentru încasarea onorariilor şi altul pentru depunerea
sumelor primite de la client pentru cheltuieli procesuale în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate
de client avocatului, pentru cheltuieli procesuale în interesul său, va fi stabilit prin convenţia dintre avocat şi client, în
condiţiile prevăzute de statutul profesiei.
(3) Contractul de asistenţă juridică, legal încheiat, este titlu executoriu. Învestirea cu formulă executorie este de
competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al avocatului. Restanţele din onorarii şi alte
cheltuieli efectuate de avocat în interesul procesual al clientului său se recuperează potrivit dispoziţiilor statutului
profesiei.

Art. 35
(1) Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra avocatului sau în
cabinetul său sunt inviolabile. Percheziţionarea avocatului, a domiciliului ori a cabinetului său sau ridicarea de înscrisuri şi
bunuri nu poate fi făcută decât de procuror, în baza unui mandat emis în condiţiile legii.
(11) Sunt exceptate de la măsura ridicării de înscrisuri şi de la măsura confiscării:
a) înscrisurile care conţin comunicări între avocat şi clientul său;
b) înscrisurile care conţin consemnări efectuate de către avocat cu privire la aspecte referitoare la apărarea unui client.
(2) Nu vor putea fi ascultate şi înregistrate, cu niciun fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale avocatului şi nici
nu va putea fi interceptată şi înregistrată corespondenţa sa cu caracter profesional, decât în condiţiile şi cu procedura
prevăzute de lege.
(3) Raportul dintre avocat (Birou avocatura) şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă nu poate forma obiectul supravegherii tehnice
decât dacă există date că avocatul săvârşeşte ori pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele prevăzute în art.
139 alin. (2) din Codul de procedură penală. Dacă pe parcursul sau după executarea măsurii rezultă că activităţile de
supraveghere tehnică au vizat şi raporturile dintre avocat şi suspectul ori inculpatul pe care acesta îl apără, probele
obţinute nu pot fi folosite în cadrul niciunui proces penal, urmând a fi distruse, de îndată, de către procuror. Judecătorul
care a dispus măsura este informat, de îndată, de către procuror. Judecătorul dispune informarea avocatului.
Art. 36
(1) Contactul dintre avocat şi clientul său nu poate fi stânjenit sau controlat, direct sau indirect, de niciun organ al
statului.
(2) În cazul în care clientul se află în stare de arest sau detenţie, administraţia locului de arest ori detenţie are obligaţia
de a lua măsurile necesare pentru respectarea drepturilor prevăzute la alin. (1).
Art. 37
Avocatul care profesează individual, cabinetele asociate, societatea civilă profesională şi societatea profesională cu
răspundere limitată au dreptul la sediu profesional în circumscripţia baroului în care sunt înscrişi şi la sedii secundare în
alt barou din ţară sau din străinătate unde sunt luaţi în evidenţă.

AJUTĂ-NE SĂ REDUCEM NUMĂRUL DE HÂRTII CERUTE LA INTERACȚIUNEA CU ADMINISTRAȚIA!

Art. 39
(1) În exercitarea profesiei, avocaţii sunt parteneri indispensabili ai justiţiei, ocrotiţi de lege, fără a putea fi asimilaţi
funcţionarilor publici, cu excepţia situaţiilor în care atestă identitatea părţilor, a conţinutului sau datei unui act.
(2) Avocatul este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de
natură a aduce atingere demnităţii judecătorului, procurorului, altor avocaţi, părţilor sau reprezentanţilor acestora în
proces.
(3) Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris, în forma adecvată şi cu respectarea
prevederilor alin. (2), în faţa instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative
de jurisdicţie şi nici dacă sunt în legătură cu consultaţiile oferite justiţiabililor ori cu formularea apărării în acea cauză ori
pentru susţinerile făcute în cadrul consultaţiilor verbale sau consultaţiilor scrise acordate clienţilor, dacă ele sunt făcute
cu respectarea normelor de deontologie profesională.
(4) Nerespectarea de către avocat a prevederilor alin. (2) şi (3) constituie abatere disciplinară gravă. Răspunderea
disciplinară nu exclude răspunderea penală sau civilă.
(5) Nu constituie abatere disciplinară şi nici nu pot atrage alte forme de răspundere juridică a avocatului opiniile juridice
ale acestuia, exercitarea drepturilor, îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege şi folosirea mijloacelor legale pentru
pregătirea şi realizarea efectivă a apărării libertăţilor, drepturilor şi intereselor legitime ale clienţilor săi.

Cauta un birou – click aici